Przykład:
Pracownik zatrudniony  na podstawie umowy o pracę ma zaległy urlop wypoczynkowy. Ustalono, że pracownik posiada niewykorzystane dni urlopowe za poprzedni 2020 rok.  Pracodawca chce wysłać pracownika na urlop zaległy. Czy pracownik może odmówić? W jakim czasie powinno nastąpić wykorzystanie tego zaległego urlopu?

 

 


Pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z generalną zasadą w Kodeksie pracy (art. 161 ustawy z dn. 26.06.1974 r. Kodeks pracy dalej „KP”), pracownik powinien wykorzystać urlop do końca roku kalendarzowego, w którym nabył do niego prawo. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli natomiast pracodawca nie sporządza planu urlopu – wtedy pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.
Należy zaznaczyć, że termin wykorzystania w trybie porozumienia, pracodawca obowiązany jest wziąć pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. W konsekwencji, pracodawca nie może jednostronnie narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest urlop zaległy. Zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego, pracodawca może pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża zgody (wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05).

Czym jest zaległy urlop wypoczynkowy?

To nic innego jak urlop wypoczynkowy, ale niewykorzystany przez pracownika w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli do 31 grudnia pracownik nie wykorzysta urlopu za danych rok, to w dniu 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego urlop ten stanie się urlopem zaległym – który pracodawca musi udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września (art. 168 KP).
W związku z powyższym, urlop zaległy za 2020 r. powinien zostać udzielony najpóźniej do 30 września 2021 r.
Co więcej, zaniechanie pracodawcy w zakresie nieudzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art. 168 KP w większości przypadków stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny.

Na marginesie, należy jeszcze pamiętać o szczególnej regulacji dotyczącej udzielenia urlopu zaległego wskazaną w art. 15gc ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.).
W świetle tego przepisu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

 


Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak było, polub Nas na Facebooku – Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie to potwierdzenie, że moja praca jest wartościowa.

 

 

radca prawny Anna Grabek

anna.grabek@legalgg.pl

Prawo pracy | Zaległy urlop pracownika

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald Ełk  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk