Kancelaria pomaga w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Specjalizujemy się w procesach przekształceniowych, takich jak łączenia, podziały i zmiany formy prawnej spółek.

Dodatkowo, oferujemy obsługę prawną przy bieżącym funkcjonowaniu, wspieramy funkcjonowanie organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej;
 • wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • opracowywanie i analiza projektów zmian do umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i analiza wewnętrznych regulaminów;
 • obsługę prawną przy przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek (w tym pełnienie funkcji protokolanta zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy);
 • przedstawianie propozycji odpowiedniego zabezpieczenia praw wspólników i ich spadkobierców;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów oraz przeprowadzenie zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek.