Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. W zakres usług wchodzi nie tylko sporządzanie umów, ale i analiza prawna umów, tak by pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego osiągnąć najkorzystniejsze dla nich rezultaty podczas rozliczania kontraktów budowlanych.

Kancelaria zapewnia również skuteczną windykację należności z tytułu kontraktu budowlanego zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i komorniczym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa budowlanego, obejmują w szczególności:

  • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z wykonawstwem, generalnym wykonawstwem, podwykonawstwem;
  • doradztwo prawne dla inwestorów i wykonawców na etapie realizacji i odbioru robót budowlanych;
  • reprezentacja wykonawców w sprawach windykacyjnych wobec inwestorów, zalegających z płatnościami za wykonane roboty;
  • reprezentowanie Klientów w relacjach i negocjacjach z podmiotami finansującymi proces budowlany oraz ubezpieczycielami;
  • reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.