Wypadek komunikacyjny postępowanie

Jakie kroki należy podjąć, jeżeli doszło do wypadku drogowego lub kolizji drogowej? Za co powinien zapłacić ubezpieczyciel?  Czy potrzebujemy dane od innych uczestników zdarzenia?

Takie pytania często nasuwają się u uczestników w wypadkach komunikacyjnych. Choć coraz częściej są zasądzane świadczenia poszkodowanym w wypadkach drogowych, to jednak w dalszym ciągu, wielu kierowców nie wie, jakie warunki należy spełnić, jakie dokumenty należy skompletować i co podlega rekompensacie. Niestety, brak świadomości prawnej u osób poszkodowanych w wypadku, często wykorzystują towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacając często zaniżone kwoty. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić jakie świadczenia mogą uzyskać poszkodowani w wypadkach drogowych (kolizjach), oraz jak wygląda całe postępowanie likwidacyjne.

Wypadek drogowy a kolizja – jaka różnica?

Po pierwsze, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego należy ustalić, czy mamy do czynienia ze zwykłą kolizją drogową, czy wypadkiem drogowym. Potocznie kolizja to tzw. stłuczka, gdzie dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia pojazdów, nie ma osób poszkodowanych lub ewentualnie są osoby tylko lekko ranne (np. stłuczenia). Uczestnicy kolizji drogowej, co do zasady nie mają obowiązku wzywać funkcjonariuszy policji. Natomiast, wypadkiem drogowym jest zdarzenie, gdzie oprócz strat materialnych (uszkodzenie pojazdu) są osoby poszkodowane biorące udział w zdarzeniu (kierowcy, piesi, rowerzyści). Jeżeli doszło do wypadku drogowego, uczestnicy mają obowiązek wezwać policję i pogotowie, a nawet niekiedy straż pożarną.

Jakie kroki powinien podjąć poszkodowany w razie wypadku drogowego lub kolizji?

W pierwszej kolejności, należy ocenić, czy mamy do czynienia z kolizją drogową czy wypadkiem drogowym. Jeżeli jest to zwykła kolizja i uczestnicy są zgodni co do przebiegu i przyczyn wypadku, to nie mają oni obowiązku wzywania funkcjonariuszy policji na miejsce zdarzenia drogowego. Wówczas, uczestnicy kolizji mogą przygotować dokument potwierdzający zdarzenie. Może być to zwykła forma pisemna. W praktyce jest to oświadczenie sprawcy.  Taki dokument powinien zawierać następujące informacje:

 1. dane osobowe uczestników kolizji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer PESEL;
 2. dane pojazdów, które brały udział w zdarzeniu: marka, model, numery rejestracyjne, informacja o właścicielu pojazdu;
 3. numer polisy OC wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeniowego pojazdu sprawcy wypadku;
 4. okoliczności kolizji drogowej: miejsce, datę i godzinę, przebieg zdarzenia drogowego;
 5. opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego;
 6. dane świadków kolizji drogowej wraz ich podpisami (jeżeli są);
 7. czytelne podpisy uczestników kolizji (sprawcy i poszkodowanego).

Co ważne, dzięki oświadczeniu, poszkodowany ma pisemne potwierdzenie sprawcy kolizji drogowej. Na jego podstawie, poszkodowany może zgłosić swoje roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC.

W przypadku gdy, mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, w wyniku, którego jedna z osób została ranna, należy wezwać funkcjonariuszy policji. Policja po przybyciu na miejsce zdarzenia, ustala przebieg wypadku oraz sprawcę wypadku (jeżeli na miejscu jest możliwe ustalenie sprawcy) oraz z której polisy OC należy dochodzić odszkodowania. Z powyższych czynności, funkcjonariusze spisują kartę zdarzenia drogowego lub notatkę urzędową.

Gdzie poszkodowany może zgłosić szkodę?

Poszkodowany swoje roszczenia zgłasza do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy wypadku lub kolizji drogowej, a jeżeli sprawca nie miał wykupionej polisy OC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać takie informacje jak:

 1. datę i miejsce zdarzenia drogowego;
 2. dane osobowe uczestników zdarzenia;
 3. dowód rejestracyjny uszkodzonego samochodu;
 4. informacje dotyczące przedmiotu szkody (dokumentacja medyczna, jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu);
 5. oświadczenie sprawcy wypadku lub notatka policyjna.

Każde zgłoszenie szkody inicjuje postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ubezpieczyciel powinien rozpocząć postępowanie likwidacyjne w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiej szkody.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany?

Na wstępnie należy podkreślić, że jest szereg roszczeń, których poszkodowany, może domagać się od sprawcy wypadku. Oczywiście rodzaj danego świadczenia każdorazowo zależy od okoliczności danego wypadku.  Przykładowo mogą to być następujące roszczenia:

W przypadku szkody osobowej:

 1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jest to pieniężne świadczenie jednorazowe. Kwestie reguluję art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego, który ma na celu zrekompensowanie doznanego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia – cierpień fizycznych i psychicznych, jakich doznała osoba poszkodowana.Przy określaniu wysokości zadośćuczynienia brane są pod uwagę indywidualne okoliczności. W szczególności brane są pod uwagę takie okoliczności jak: rodzaj i rozległość obrażeń, czas rekonwalescencji poszkodowanego, wiek, rokowania na przyszłość.
 2. Zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem. Przykładowo mogą to być m.in.: koszty związane z leczeniem i rehabilitacją, opieką nad poszkodowanym, dostosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, zakup wózka inwalidzkiego (gdy w skutek wypadku stał się osobą niepełnosprawną), koszty przygotowania poszkodowanego do wykonywania innego zawodu (piłkarz zawodowy, który nie może kontynuować swojej kariery, ponieważ doznał poważnego uszkodzenia kolana).
 3. Renta uzupełniająca w sytuacji, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeśli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.
 4. Odszkodowanie jest to pieniężne świadczenie jednorazowe. Uzasadnione jest wtedy, gdy np.: poszkodowany w następstwie wypadku stał się osobą niepełnosprawną, a jednorazowe odszkodowanie pozwoli mu na wykonywanie innego zawodu.

W przypadku szkody materialnej (szkoda w pojeździe):

 1. Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów, np.: naprawa pojazdu, koszty holowania, najem pojazdu zastępczego.
 2. Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego uszkodzeniu uległ sprzęt przewożony w pojeździe: telefon, tablet. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za ww. przedmioty, pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania szkody.

Postępowanie likwidacyjne

W tym miejscu należy podkreślić, że dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest postępowaniem, które toczy się wyłącznie na wniosek osoby poszkodowanej.  Natomiast zgodnie z art. 817 Kodeksu cywilnego, postępowanie likwidacyjne szkody zajmuje co do zasady 30 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia. W tym terminie, Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie, z zastrzeżeniem, że złożona przez poszkodowanego dokumentacja jest kompletna.

W przypadku negatywnej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, to jest odmowy wypłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego z tytułu wypadku komunikacyjnego lub zaniżenia odszkodowania, poszkodowany może wówczas złożyć odwołanie od decyzjiTowarzystwa Ubezpieczonego. W takim odwołaniu, należy powołać konkretne argumenty, dlaczego decyzja Ubezpieczyciela jest nieprawidłowa. Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma odpowiedzieć na odwołanie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Jeśli sprawa okaże się skomplikowana, termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela a odmowa

Ubezpieczyciel po rozpatrzeniu odwołania może zmienić decyzję (np.: wypłacić wyższe odszkodowanie) lub podtrzymać pierwotną decyzję.

Jeśli ubezpieczyciel podtrzymał pierwotną decyzję, to poszkodowany ma prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Pozew powinien zawierać dokładny opis stanu faktycznego, uzasadnienie oraz dowody. Dlatego też, na tym etapie warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych.

 

Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak było, polub Nas na Facebooku – Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie to potwierdzenie, że moja praca jest wartościowa.

 

radca prawny Anna Grabek

 anna.grabek@legalgg.pl

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm.).

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk

 


 

Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie dochodzenia odszkodowań. Świadczymy pomoc prawną na etapie przedsądowym oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi.

https://legalgg.pl/odszkodowania/

wypadek komunikacyjny postępowanie

 

wypadek komunikacyjny

 

odszkodowania za wypadek komunikacyjny

 

wypadek komunikacyjny kk

 

wypadek komunikacyjny w pracy

 

wypadek komunikacyjny w drodze do pracy

 

wypadek komunikacyjny na rowerze

 

wypadek komunikacyjny jakie odszkodowanie

 

wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

 

wypadek drogowy a kolizja

 

wypadek komunikacyjny co dalej

 

wypadek komunikacyjny kodeks

 

kiedy zgłosić wypadek komunikacyjny

 

wypadek komunikacyjny kancelaria prawna

 

kolizja drogowa oświadczenie

 

kolizja drogowa definicja

 

kolizja drogowa co dalej

 

kolizja drogowa co robić

 

kolizja drogowa a zniżki oc

 

kolizja drogowa bez szkody

 

kolizja drogowa bez oświadczenia

 

zadośćuczynienie za kolizję drogową

 

zadośćuczynienie za wypadek drogowy

 

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny

 

wypadek komunikacyjny postępowanie

 

wypadek komunikacyjny

 

odszkodowania za wypadek komunikacyjny

 

wypadek komunikacyjny kk

 

wypadek komunikacyjny w pracy

 

wypadek komunikacyjny w drodze do pracy

 

wypadek komunikacyjny na rowerze

 

wypadek komunikacyjny jakie odszkodowanie

 

wypadek komunikacyjny a kolizja drogowa

 

wypadek drogowy a kolizja

 

wypadek komunikacyjny co dalej

 

wypadek komunikacyjny kodeks

 

kiedy zgłosić wypadek komunikacyjny

 

wypadek komunikacyjny kancelaria prawna

 

kolizja drogowa oświadczenie

 

kolizja drogowa definicja

 

kolizja drogowa co dalej

 

kolizja drogowa co robić

 

kolizja drogowa a zniżki oc

 

kolizja drogowa bez szkody

 

kolizja drogowa bez oświadczenia

 

zadośćuczynienie za kolizję drogową

 

zadośćuczynienie za wypadek drogowy

 

zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny