SPRAWY RODZINNE I CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Sprawami, w których najczęściej reprezentujemy naszych klientów, są sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy rodzinne w szczególności rozwód i alimenty.

Kancelaria świadczy pomoc prawną, w szczególności w sprawach dotyczących:

 • odwołania darowizny,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • wydziedziczenia,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego,
 • prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, alimenty, podział majątku,
 • tworzenia majątkowych umów małżeńskich (intercyz).


Kancelaria prawna E-Commerce

Kancelaria świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów z branży e-commerce. W ramach praktyki Kancelaria doradza w zakresie prawa w internecie oraz regulacji konsumenckich. Oferujemy doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i wdrażania regulaminów sklepów internetowych.

Zakres usług Kancelarii w tej materii to m.in.:

 • przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych;
 • przygotowywanie polityk prywatności;
 • przygotowywanie polityk ochrony danych osobowych;
 • ochrona praw autorskich.


PRAWO LOKALOWE I MIESZKANIOWE

Kancelaria oferuje pełen zakres usług doradczych w ramach zagadnień związanych z prawem mieszkaniowym. Udzielimy profesjonalnych porad prawnych w przypadku problemów z umowami najmu, problemów ze członkami lub zarządami wspólnot mieszkaniowych czy dochodzenia należności z tytułu różnych opłat eksploatacyjnych.

Usługi Kancelarii w zakresie pomocy i porad prawnych z dziedziny prawa mieszkaniowego kierowane są nie tylko do osób fizycznych, ale również do Wspólnot Mieszkaniowych itp. Zapewniamy fachową reprezentację w sporach związanych z prawem mieszkaniowym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa lokalowego oraz prawa nieruchomości, obejmują w szczególności:

 • sporządzanie i analizę prawną umów najmu czy umów dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych;
 • dochodzenie wszelkich należności z tytułu umowy najmu;
 • opiniowanie umów deweloperskich;
 • prowadzenie postępowań o eksmisję, dochodzenie zapłaty czynszu i innych opłat związanych z lokalami (odszkodowanie za bezumowne
 • korzystanie z lokalu mieszkalnego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości);
 • obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.


ODSZKODOWANIA

Kancelaria prawna specjalizuje się między innymi w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na etapie postępowań likwidacyjnych oraz sądowych. Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu dochodzonych roszczeń z tytułu szkód majątkowych oraz osobowych.

Doradztwo w zakresie odszkodowań obejmuje w szczególności:

 • wypadki komunikacyjne (o zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, utracone korzyści, zwrot wartości zniszczonego mienia, zwrot kosztów pojazdu zastępczego itp.);
 • wypadki w rolnictwie;
 • wypadek przy pracy;
 • błędy medyczne;
 • odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy;
 • odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w związku z budową lub poszerzeniem drogi publicznej.


PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. W zakres usług wchodzi nie tylko sporządzanie umów, ale i analiza prawna umów, tak by pomóc uczestnikom procesu inwestycyjnego osiągnąć najkorzystniejsze dla nich rezultaty podczas rozliczania kontraktów budowlanych.

Kancelaria zapewnia również skuteczną windykację należności z tytułu kontraktu budowlanego zarówno na etapie polubownym, sądowym, jak i komorniczym.

Świadczone przez Kancelarię usługi z zakresu prawa budowlanego, obejmują w szczególności:

 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z wykonawstwem, generalnym wykonawstwem, podwykonawstwem;
 • doradztwo prawne dla inwestorów i wykonawców na etapie realizacji i odbioru robót budowlanych;
 • reprezentacja wykonawców w sprawach windykacyjnych wobec inwestorów, zalegających z płatnościami za wykonane roboty;
 • reprezentowanie Klientów w relacjach i negocjacjach z podmiotami finansującymi proces budowlany oraz ubezpieczycielami;
 • reprezentację Klientów w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi;
 • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Kancelaria świadczy pomoc prawną przy oddłużaniu osób niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Pomagamy dobrać najlepszy sposób oddłużenia osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Oferta skierowana jest zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) oraz dla osób, które prowadzą lub prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą.

Usługi Kancelarii, w zakresie prawa upadłości, obejmują w szczególności:

 • wstępna analiza sytuacji prawnej i finansowej osoby dotkniętej niewypłacalnością lub zagrożonej niewypłacalnością;
 • doradztwo w zakresie przygotowania strategii oddłużenia;
 • przygotowywanie pism w postępowaniu upadłościowym, w tym wniosków o ogłoszenie upadłości, zażaleń na postanowienia oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości;
 • wniosków o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, wniosków o ustalenie lub zmianę planu spłaty;
 • reprezentację Klientów w sprawach upadłościowych przed sądem;
 • ochrona prawna przed wierzycielami w postępowaniach windykacyjnych na każdym etapie – przedsądowym, sądowym i komorniczym przed ogłoszeniem upadłości.


PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kancelaria pomaga w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek, fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, pomagamy w przeprowadzaniu ich skutecznej i sprawnej likwidacji. Specjalizujemy się w procesach przekształceniowych, takich jak łączenia, podziały i zmiany formy prawnej spółek.

Dodatkowo, oferujemy obsługę prawną przy bieżącym funkcjonowaniu, wspieramy funkcjonowanie organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne na wstępnym etapie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, w tym w wyborze jej właściwej formy prawnej;
 • wsparcie w bieżącej działalności przedsiębiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, fundacji, stowarzyszeń;
 • reprezentację w postępowaniu rejestrowym podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego);
 • opracowywanie i analiza projektów zmian do umów i statutów spółek;
 • opracowywanie i analiza wewnętrznych regulaminów;
 • obsługę prawną przy przeprowadzaniu posiedzeń organów spółek (w tym pełnienie funkcji protokolanta zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy);
 • przedstawianie propozycji odpowiedniego zabezpieczenia praw wspólników i ich spadkobierców;
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy wspólnikami;
 • doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami w zakresie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków zarządu, za szkody wyrządzone spółce;
 • opracowywanie projektów umów oraz przeprowadzenie zbycia udziałów i akcji oraz umów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami i członkami organów spółek.


PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami.

Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości w celu zweryfikowania ewentualnych obciążeń prawami na rzecz osób trzecich lub innych obciążeń, które mogą być niekorzystne przy nabyciu nieruchomości.
Prowadzimy konsultacje przy opracowywaniu optymalnej koncepcji nabycia nieruchomości oraz  zabezpieczenia transakcji, biorąc pod uwagę również aspekty podatkowe.

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa nieruchomości obejmuje w szczególności:

 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą czy użytkowaniem itp.;
 • analizy stanu prawnego nieruchomości;
 • opiniowanie umów deweloperskich;
 • reprezentację Klientów w negocjacjach, przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów;
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych;
 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;
 • wsparcie nabywców przy transakcjach nabycia nieruchomości w postępowaniu komorniczym.


Prawo transportowe Kancelaria

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw z branży transportowej (firm przewozowych, firm spedycyjnych, operatorów logistycznych, kierowców).

Zakres oferowanych usług Kancelarii z zakresu prawa przewozowego i transportowego obejmuje w szczególności:

 • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów, w szczególności zleceń spedycyjnych, zleceń transportowych, umów przewozu, umów najmu, umów współpracy, czy regulaminów;
 • reprezentacja podczas postępowań reklamacyjnych;
 • doradztwo, a także reprezentacja przed ubezpieczycielem oraz sądami, w ramach dochodzenia i windykacji należności z tytułu umów przewozu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentacja w sprawach pracowniczych;
 • opiniowanie oraz reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez ubezpieczycieli, a także tych toczących się przed sądem w związku z:
  • szkodami w przesyłce,
  • szkodami występującymi w wypadkach komunikacyjnych,
  • szkodami w zakresie opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
  • szkodami spowodowanymi przez inne podmioty (w trakcie załadunku/rozładunku),
  • szkodami w postępowaniu likwidacyjnym z ubezpieczenia OC spedytora, rozładowczy, nadawcy, odbiorcy, agencji pracy i innych podmiotów.