28 stycznia 2021 | radca prawny Anna Grabek

Ulga abolicyjna – o co chodzi ?

Ulga abolicyjna oznacza w dużym uproszczeniu, że dochody osiągane z pracy za granicą przez Polaków nie są opodatkowane w Polsce.

Niemniej, aby wyjaśnić co to jest ulga abolicyjna, należy omówić rezydencje podatkową, która ma wpływ na kwestie podatkowe w Polsce. Podatnicy, będący tzw. polskimi rezydentami podatkowymi (mający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce), podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a zatem zobowiązani są co do zasady do rozliczania wszystkich swoich dochodów w Polsce – niezależnie od tego, w jakim kraju te dochody uzyskali. W związku z tym,  osoby pracujące za granicą, będące polskimi rezydentami podatkowymi, muszą rozliczać podatek PIT w Polsce. Celem uniknięcia sytuacji, w której to dwa kraje (czyli kraj wykonywania pracy oraz Polska) opodatkują ten sam dochód, umowy międzynarodowe przewidują dwie metody unikaniu podwójnego opodatkowania.

W zależności od tego, gdzie polski rezydent będzie zarabiał za granicą, rozliczać się będzie według jednej z dwóch metod:

  1. proporcjonalnego odliczenia (niekorzystna) albo,
  2. wyłączenia z progresją (korzystna).

Metoda wyłączenia z progresją jest praktycznie korzystniejsza dla podatnika, niż metoda proporcjonalnego odliczenia. Niestety powoduje to pewną nierówność między podatnikami. Podatnik wobec którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, de facto będzie musiał zapłacić wyższy podatek do Urzędu Skarbowego, aniżeli podatnik wobec którego zastosowanie będzie miała metoda wyłączenia z progresją, zarabiając dokładnie tyle samo.

W celu zniwelowania tej nierówności, w 2008 roku wprowadzono ulgę abolicyjną. Korzystali z niej podatnicy, którzy zarabiali w kraju z metodą proporcjonalnego odliczenia. Dzięki skorzystaniu z tej instytucji ulgi  abolicyjnej, podatnik płacił podatek dokładnie taki, jaki zapłaciłby, zarabiając w kraju z metodą wyłączenia z progresją.

Przykładowo, zasada proporcjonalnego odliczenia dotyczy takich państw jak np.: Wielka Brytania, Słowacja czy Irlandia.

Ulga abolicyjna w 2021 roku

Przed zmianą przepisów, ulgę abolicyjną można było stosować niezależnie od wysokości dochodów osiągniętych poza granicami Polski.  W rezultacie, osoba uzyskująca dochody za granicą nie musiała w Polsce dopłacać różnicy między podatkiem zagranicznym, a polskim.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej. Zasadniczo zmiana polega na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi do wysokości kwoty 1360 zł. Oznacza to, że jeżeli dochody podatnika osiągnięte za granicą przekroczą kwotę 8.000 zł rocznie, ulga abolicyjna przestanie w jego przypadku obowiązywać.

Jakie są konsekwencje ograniczenia ulgi podatkowej ?

Polscy rezydenci uzyskujący dochody w państwach, z którymi w umowie zastosowano metodę proporcjonalnego odliczenia – mogą zostać zobowiązani do płacenia podatku również w Polsce. Dotknie to zarówno osoby mieszkające za granicą z polską rezydencją podatkową, jak również osoby mieszkające w Polsce i pracujące za granicą. W konsekwencji więcej osób pracujących za granicą może mieć obowiązek zapłaty podatku również w Polsce.

Należy jednak podkreślić, iż limit będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r. czyli w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r.

 

Podstawa prawna: ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123).

 

Mam nadzieję, że artykuł okazał się dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak było, polub Nas na Facebooku – Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald. Dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla mnie to potwierdzenie, że moja praca jest wartościowa.

radca prawny Anna Grabek

 anna.grabek@legalgg.pl


Kancelaria Prawna Grabek Gróndwald  | legalgg.plkancelaria@legalgg.pl

Kancelaria adwokacka Ełk

ulga abolicyjna

brak opodatkowania pracy zza granicy

bez opodatkowania pracy za granicą

opodatkowanie dochodów zagranicznych

opodatkowanie pracy za granicą

opodatkowanie pracy zza granicy

ulga abolicyjna brak dochodów w Polsce

ulga abolicyjna co to jest

ulga abolicyjna definicja

ulga abolicyjna kalkulator

jakie kraje mają ulgę abolicyjną

ulga abolicyjna jakie kraje

w jakim kraju ulga abolicyjna

ulga abolicyjna 2021

ulga podatkowa co można odliczyć

ulga abolicyjna

brak opodatkowania pracy zza granicy

bez opodatkowania pracy za granicą

opodatkowanie dochodów zagranicznych

opodatkowanie pracy za granicą

opodatkowanie pracy zza granicy

ulga abolicyjna brak dochodów w Polsce

ulga abolicyjna co to jest

ulga abolicyjna definicja

ulga abolicyjna kalkulator

jakie kraje mają ulgę abolicyjną

ulga abolicyjna jakie kraje

w jakim kraju ulga abolicyjna

ulga abolicyjna 2021

ulga podatkowa co można odliczyć